Dec 12 2016

23. 3812 Gallery

“Space Matter” (Liu Guofu, Liu Zhuoquan, Wei Qingji, Lin Guocheng, Chloe Ho, Chen Hongbo, Zhang Xiaodi)

空間之奧(劉國夫, 劉卓泉, 魏青吉,林國成, 何鳳蓮, 陳紅波, 張小迪)

Until 15 Nov 2015

No Comments

    No comments yet. Be the first!